Sartell High School

Monday, Aug 03, 2015

Tuesday, Aug 04, 2015

Wednesday, Aug 05, 2015

Thursday, Aug 06, 2015

Friday, Aug 07, 2015

Saturday, Aug 08, 2015

Sunday, Aug 09, 2015

Scores